Rozhodujete se do jaké školy bude chodit Vaše dítě?

ROZHODUJETE SE, DO JAKÉ ŠKOLY BUDE CHODIT VAŠE DÍTĚ?
NEVÍTE, ZDA JE LEPŠÍ VELKÁ NEBO MALÁ ŠKOLA?
NEVÍTE, JAKÉ JSOU VÝHODY ŠKOLY S MALÝM POČTEM ŽÁKŮ S VÍCE ROČNÍKY V JEDNÉ TŘÍDĚ?
PROČ ANO PRO MALOTŘÍDNÍ ŠKOLU?

• Pedagogové mají prostor se dětem individuálně věnovat a přizpůsobit výuku jejich tempu tak, aby každé dítě mělo šanci učivo zvládnout.
• Respekt k vývojovým zvláštnostem dětí.
• Pozitivní motivace, podpora kvality i originality dětí.
• Nadanější děti, které zvládají některé učivo, si snadněji vytvářejí souvislosti mezi probranou látkou, učí se pomáhat slabším a zároveň si tak samy procvičují a opakují zvládnuté učivo.
• Pro nadanější žáky je připravena spousta práce „navíc“, takže se rozhodně nenudí.
• V malém počtu dětí na třídu mají všichni možnost procvičit si učivo pomocí výukových programů na PC či interaktivní tabuli, což je daleko zábavnější. ( každá třída je vybavena PC, které jsou běžně přístupné všem dětem ) .
• Při výuce cizího jazyka, v našem případě AJ, má každý žák více příležitostí komunikovat, což vede k lepšímu a rychlejšímu osvojení.
• Totéž platí i pro ostatní předměty, např. čtení…. Kolikrát dítě čte při jedné vyučovací hod. ve třídě s třiceti žáky?
• V 5. ročníku je dost prostoru připravit děti na přechod na 2.st., popř. gymnázium. Děti jsou připraveny i na způsob výuky a přístup pedagogů na velkých školách, který je zcela odlišný než v nižších ročnících.
• Často lépe vstřebávají učivo, protože probírané již dříve slyšely ( např. násobilka, vyjm. slova, atd.).
• Mají všeobecně více prostoru se projevit a dále rozvíjet svoji osobnost.
• Věková různorodost lépe odráží přirozené sociální prostředí: děti se automaticky učí od starších, jsou k sobě ohleduplnější, ochotnější,…
• Osvojují si schopnost samostatně pracovat a rozhodovat.
• Zároveň jsou schopné pracovat ve skupině a rozdělovat si jednotlivé úkoly. Vyvíjí se autoritativní vlastnosti dítěte.
• Dokáží se soustředit na svůj úkol.

DÁLE NABÍZÍME:

• Téměř rodinné, příjemné, pohodové prostředí.
• Přátelský vztah mezi učitelem a dítětem, vytváření celkové fyzické schopnosti, psychické a sociální pohody dítěte.
• Rozličné zájmové útvary (kroužky) dle zájmu dětí – zdarma.
• Krásné prostředí ve třídách – moderní školní nábytek, relaxační koutky,…
• Nově vybavenou hernu ŠD.
• Děti si připravují spoustu kulturních akcí.
• Samozřejmostí jsou návštěvy divadla, cvičení v přírodě, sportovní dny, plavecký výcvik, školní výlety.
• V případě problémů s dopravou, možnost individuální pomoci
• Naprostá absence šikany, pro kterou na malé škole není místo ani příležitost.