Výhody malotřídní školy

 • Udržování tradice a historie školství
 • Kvalifikovaní pedagogové , velmi často vzdělaní i pro nápravu vývojových poruch dítěte
 • Klidné, přátelské, přehledné a téměř rodinné prostředí
 • Všichni se navzájem dobře znají
 • Téměř každodenní kontakt s rodiči umožňuje lepší spolupráci
 • Škola je otevřená vůči rodičům či veřejnosti
 • Spojené ročníky nejsou překážkou kvalitního vzdělávání, starší si občas něco zopakují s mladšími, mladší se něco jen tak mimochodem naučí od starších
 • Nižší počet žáků ve třídě umožňuje respektování individuálních možností a potřeb každého žáka
 • Možnost upravit tempo výuky podle stupně vývoje a potřeb žáků
 • Výborné vybavení didaktickou technikou, PC
 • Kolektiv ve třídě složený ze žáků různých věkových skupin má nezanedbatelný výchovný vliv
 • V menší třídě je o dětech větší přehled, v takovém kolektivu se prakticky nevyskytuje šikana či jiné negativní jevy včetně návykových látek a drog
 • V prostředí malé školy se daří úspěšněji předcházet sociálně patologickým jevům
 • Pozitivní atmosféra ve škole a skutečnost, že užíváme jen výjimečně kázeňských postihů
 • Bezproblémové vztahy v menším učitelském kolektivu, tato kladná atmosféra se pak přenáší také na žáky
 • Výhody jsou v samotném výchovně vzdělávacím procesu, který je v menším počtu dětí mnohem variabilnější
 • Spojené ročníky svojí podstatou nutí žáky k samostatnosti a to z nich činí jedince schopné uspět v mnoha životních situacích
 • Žáci mají větší možnost  projevit se
 • V menším kolektivu se snáze projeví, odhalí a odstraňují vývojové poruchy dětí
 • Menší počet dětí na škole umožňuje pevnější každodenní kontakt s učitelem
 • Žáci malotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky se žáky velkých škol a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí
 • Žáci mají možnost  vzájemně spolupracovat, učit se jeden od druhého, zejména mladší od starších, mají prostor k tomu si pomáhat, tolerovat se
 • Vztahy mezi žáky jsou otevřené a pevné
 • Zanedbatelný není ani fakt, že žáci nejsou stresováni brzkým ranním vstáváním a dojížděním autobusem
 • O děti je postaráno až do odpoledních hodin – školní družina pro všechny děti
 • Široká nabídka bezplatných zájmových útvarů
 • Úzká spolupráce s mateřskou školou, zřizovatelem a všemi organizačními složkami obce
 • Obohacuje společenský, kulturní a sportovní život obce
 • Široký záběr nadstandardních mimoškolních aktivit – soutěže, výlety, exkurze…
 • Mnoho žáků, kteří získali základní vzdělání v naší malotřídní škole, pokračuje ve studiu na SŠ a VŠ . ( a opravdu jich není málo!)